دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

قسمت "درباره ما" از این وبسایت به مطالب زیر اختصاص دارد:

-------------------------------------------------------------------------------

1- راه اندازی و کارکرد وبسایت

1-1 مقدمه:

این سایت اینترنتی که با نام من راه‌اندازی شده است را می توان دارای اهداف چندگانۀ سهولت و سرعت بخشیدن به ادارۀ امور آموزشی دروس من، آموزشی و نیز چارچوبی برای پژوهش (پژوهش در زمینه های مرتبط با شهر و برنامه‌ریزی شهری، تا پژوهشگران شهری بتوانند از آن برای شناخت بیشتر از تجارب یکدیگر و پیشبُرد دانش برنامه‌ریزی شهری استفاده کنند)، دانست:

 • دستۀ نخست اهداف - اهداف ادارۀ امور درس ها: سهولت و سرعت بخشیدن به و بالابردن کارایی و کارآمدی ادارۀ امور آموزشی دروسی که توسط من در دو مقطع تحصیلی (الف) کارشناسی ارشد و (ب) دکترای رشتۀ برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای ارائه می شود.
 • دستۀ دوم اهداف - اهدافی آموزش: تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط بین دانشجویان و من به منظور آگاه کردن دانشجویان در مورد برنامه و محتوای درس‌هایی که در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای در گروه شهرسازی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی ارائه می کنم  دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تمرین های این دروس.
 • دستۀ سوم اهداف - اهداف پژوهشی: این دسته اهداف عبارتند از (الف) پایه گذاری یک گروه پژوهشی در مورد شهر و برنامه‌ریزی شهری، (ب) برقراری ارتباط بین اعضای این گروه پژوهشی، (پ) برقراری ارتباط بین اعضای این گروه پژوهشی، سایر دانشجویان و افراد دیگری که علاقمند به همکاری و آگاهی یافتن از فعالیت های پژوهشی در این زمینۀ پژوهشی در برنامه‌ریزی شهری باشد، و، (ت) راه اندازی یک مجله مجازی تخصصی در زمینه های مورد نظر و مورد پزوهش این گروه.

2-1 راه اندازی گروه پژوهش شهری

گروه پشتیبانان پژوهش در برنامه‌ریزی شهری (Urban Planning Research Supporters-UPRS ) در روز دوشنبه مورخ 5/7/1389 شمسی شکل گرفت و بدین وسیله شکل‌گیری خود را اعلام می نماید. اعضای این گروه پژوهشی - افزون بر من - جمعی از دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی هستند که با هدایت من - دکتر زهره دانشپور، استاد گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دنشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و با هدف پژوهش در زمینه های مرتبط با شهر و برنامه‌ریزی شهری، با یکدیگر به همرایی و تصمیم به همکاری در زمینه های گوناگون و مطرح قابل پژوهش در برنامه‌ریزی شهری رسیده ایم.

3-1 اعضای گروه پژوهشی

هسته نخستین گروه UPRS عبارتند از:

 • زهره دانشپور، استاد گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی و سرپرست این گروه پژوهش.
 • ئه سرین محمودپور دانشجوی دوره دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی (ورودی مهر 1389).
 • وحیده ابراهیم نیا دانشجوی دوره دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی (ورودی مهر 1389).
 •  سایر دانشجویان دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای که با این استاد رساله خود را کار میکنند. 

4-1 دستورکار گروه پژوهشی

مهم ترین عناصر دستورکار کلی گروه پشتیبانان پژوهش در برنامه‌ریزی شهری ( (UPRS به شرح زیر است:

 • انجام مطالعات و پژوهش در مورد شهر و برنامه‌ریزی شهری .
 • برقراری ارتباط پژوهشی با مجامع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع های مربوط به شهر و برنامه‌ریزی شهری.

5-1 اهداف

اهداف راه‌اندازی گروه پشتیبانان پژوهش در برنامه‌ریزی شهری ( (UPRS را می توان چنین بیان نمود:

 • گسترش دانش مرتبط با موضوع های مربوط به شهر و برنامه‌ریزی شهری .
 • فراهم ساختن زمینه‌ای برای تبادل دانش مرتبط با موضوع های مربوط به شهر و برنامه‌ریزی شهری .

6-1 سپاس

من - زهره دانشپور – به عنوان مسول اصلی این وب سایت و نیز سایر اعضای این گروه پژوهشی، از آقای صدیقیانی، دانشجوی دوره دکترای کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی و خانم ئه سرین محمودپور (صدیقیانی) دانشجوی دوره دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی که بار طراحی و راه اندازی این وب سایت را به عهده گرفتند، سپاس فراوان داریم.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2- دستورکار گروه UPRS

UPRS-Fist meeting.pdf3-صورت جلسه گروه UPRS

Minutes of the first meeting of UPRS.pdf4- صورت جلسه زیرگروه محیط

Minutes of the first meeting of Environment sub-group-UPRS.pdf