دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

1- ارائه دروس دکترا

الف- درس اصلی نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری: دوره‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌های مربوطه برگزار شد.ب- درس اصلی نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری: دورۀ ششم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم نخست سال تحصیلی 1393-1394 در حال برگزاری است.پ- درس اصلی روش‌های برنامه‌ریزی شهری: دوره‌های اول، دوم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم های مربوطه برگزار شد.ت- درس روش‌های پژوهش در برنامه‌ریزی شهری: دوره‌های اول، دوم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم های مربوطه برگزار شد.ث- درس ویژۀ رساله: برای دانشجویانی که با این استاد رساله دارند برای دوره‌های اول، دوم و چهارم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌های مربوطه برگزار شد.ج- درس ویژۀ رساله: برای دورۀ پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برای دانشجویی که با این استاد رساله دارد، در ترم نخست سال تحصیلی 1394-1393 در حال برگزاری است.

چ- درس اصلی روش‌های برنامه‌ریزی شهری: دورۀ ششم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم جاری توسط این استاد برگزار می شود.

برنامۀ ترم این درس:

PURP-D6-UPM&T-Term Programme-1393.pdf

References-Farsi & English.docx

PURP-UPTE-List of Exercises-D5.pdf


ح- درس روش‌های پژوهش در برنامه‌ریزی شهری: دورۀ ششم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم جاری توسط این استاد برگزار می شود.
 2- ارایه مقاله ها/تمرین های دروس مختلف این استاد توسط دانشجویان دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای
الف- تمام جلسات ارائه مقاله / تمرین درس اصلی نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری دوره‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌های مربوطه برگزارشد.ب- تمام جلسات ارائه مقاله / تمرین درس اصلی روش‌های برنامه‌ریزی شهری دوره‌های اول، دوم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌های مربوطه برگزارشد.پ- تمام جلسات ارائه مقاله/تمرین درس روش‌های پژوهش در برنامه‌ریزی شهری دوره‌های اول، دوم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌های مربوطه برگزارشد.ت- مقالۀ مرتبط با رسالۀ هر دانشجو در درس ویژۀ رساله برای دانشجویانی که با این استاد رساله دارند برای دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌های مربوطه آماده‌گردید.ث- مقالۀ مرتبط با رسالۀ درس ویژۀ رساله برای دورۀ پنجم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برای دانشجویی که با این استاد رساله دارد، در حال آماده‌کردن است.ج- جلسات نخست و دوم ارائه مقاله/تمرین درس نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری دورۀ ششم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌ جاری (ترم نخست سال تحصیلی 1393-1394) برگزارشد.چ- جلسات سوم، چهارم و پنجم ارائه مقاله/تمرین درس نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری دورۀ ششم دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در ترم‌ جاری (ترم نخست سال تحصیلی 1393-1394) در زمان مقرر برگزارخواهدگردید.3- معرفی (CV)http://oldenweb.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=8313- معرفی کتاب های مرتبط با این نویسنده