دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

تدوين و تأليف جزوه های درسي

ردیف

عنوان درس

عنوان جزوه

رشته و مقطع تحصیلی

1

کارگاه شهری

مقدمه ای بر اصول طراحی سایت

کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

2

نظریه های

برنامه ریزی شهری

1- جزوه شماره 1: درآمدی بر پیشینه، تعاریف و مفاهیم برنامه‌ريزي شهری

2- جزوه شماره 2 ضرورت برنامه‌ريزي شهری

3- جزوه شماره 3: اصول پایة برنامه‌ريزي شهری

4- جزوه شماره 4: تعریف برنامه‌ريزي (فضایی) شهری

5- جزوه شماره 5: پایه های شناخت شناسی نظریة برنامه‌ريزي و تاثیر آن بر برنامه‌ريزي

6- جزوه شماره 6: معرفی گونه بندی نظريه ها و رهيافت هاى برنامه‌ريزى شهرى

7- جزوه شماره 7: معرفی گونه بندی سه گانه و تشريح دستة نخست نظريه ها و رهيافت هاى برنامه‌ريزى شهرى (قسمت نخست)

8- جزوه شماره 8: تشريح دستة نخست نظريه ها و رهيافت هاى برنامه‌ريزى شهرى(قسمت دوم)

جزوه شماره 9: تشريح دستة نخست نظريه ها و رهيافت هاى برنامه‌ريزى شهرى(قسمت سوم)

9- جزوه شماره 10: تشريح دستة دوم نظريه ها و رهيافت هاى برنامه‌ريزى شهرى

10- جزوه شماره: 11: تشريح دستة سوم نظريه ها و رهيافت هاى برنامه‌ريزى شهرى

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

3

روش ها و فنون برنامه ریزی شهری

1- جزوه شماره 1: مقدمه‌اي بر فنون برنامه‌ريزي شهري

2- جزوه شماره 2: مقدمه‌اي بر “اطلاعات” و روش ها و  فنون جمع‌آوري، انباشت و تحليل آن در برنامه‌ريزي شهري

3- جزوه شماره 3: بررسي و تحليل سيستم شهري: اصول كلي، روش‌ها

4- جزوه شماره 4: آينده ‌نگري ساختار جمعيت: اصول كلي، روش‌ها، فنون

5- جزوه شماره 5: آينده‌ نگري ساختار اقتصاد: اصول كلي، روش‌ها، فنون

6- جزوه شماره 6: روش‌هاي تحليل مشكلات و تدوين اهداف برنامه‌ريزي

7- جزوه کمکی شماره 1: بررسی و تحلیل کیفیت فضاهای موجود شهری

8- جزوه کمکی شماره 2: بررسی و تحلیل پتانسیل توسعة فضاهای توسعه نیافتة شهری

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

4

کارگاه برنامه ریزی شهری

1- جزوه شماره 1: آشنایی با روش تحليل نواحى اجتماعى

2- جزوه شماره 2: آشنایی با رهیافت تجدید حیات شهری

الف- اصول پایه

ب- محرومیت و اُفت شهری

3- جزوه شماره 3: معرفی شیوه ها و روش هاى بررسی و تحلیل کیفیت فضاهای موجود شهری

4- جزوه شماره 4: معرفی شیوه ها و روش هاى بررسی و تحلیل پتانسیل توسعة فضاهای توسعه نیافتة شهری

5- جزوه شماره 5: روش هاى تحليل مناسبت محيطى

6- جزوه شماره 6: روش هاى تخمين نياز به فضا - با تاكيد بر فضاى مسكونى

7- جزوه شماره 7: روش‌هاي طراحي برنامه و معرفی فن "تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط(روش / فن/ AIDA )

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

5

برنامه ریزی بهسازی و نوسازی شهری (تجدید حیات شهری)

1- جزوه شماره 1: بازبینی اصول پایة برنامه‌ريزي:

الف- ضرورت برنامه‌ريزي

ب- بررسي و تحليل سيستم شهري: اصول كلي، روش‌ها

2- جزوه شماره 2: اصول پایه در بررسی و تحلیل کیفیت فضاهای موجود شهری

3- جزوه شماره 3: تعریف برنامه ریزی مرمت (نوگردانی) شهری - بازبینی تجارب دو کشور بریتانیا و ایالات متحد آمریکا

4- جزوه شماره 4: تحولات تاریخی مشکل برنامه ریزی: بازبینی تجربة کشور بریتانیا

5- جزوه شماره 5: مراحل مختلف توسعة سیاست های ملی برنامه ریزی مرمت (نوگردانی) شهری: بازبینی تجربة کشور بریتانیا

6- جزوه شماره 6: رهیافت تخریب، پاکسازی و باز توسعة شهری- بازبینی تجربة کشور بریتانیا

7- جزوه شماره 7: رهیافت اصلاح جامع- بازبینی تجربة کشور بریتانیا

8- جزوه شماره 8: رهیافت دوپشتة و ترکیبی "پاکسازی و اصلاح" / مرمت (نوگردانی) شهری تدریجی - بازبینی تجربة کشور بریتانیا

9- جزوه شماره 9: شناسایی محرومیت شهری و رهیافت های مقابله با آن

10- جزوه شماره 10: رهیافت تجدید حیات شهری

11- جزوه شماره 11: رهیافت ارتقاء درجة محیطی

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى