دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

1- پژوهش ها


2- فهرست کارمقاله[1] و مقاله سمینار پژوهشی[2] داخلی دوران تحصیل دکترا در دپارتمان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه لیورپول انگلستان، بریتانیا

ردیف

عنوان به فارسی

عنوان به انگلیسی

سال

1

تحول سیستم آموزشی بریتانیا.

The evolution of British education system.

1977

2

فرایند برنامه ریزی شهرهای جدید، نگاهی اجمالی همراه با تاکید ویژه بر شهر جدید برَکنل

The Planning process of New Towns, a synoptic view - with special reference to Bracknell New Town.

1978

3

برنامه ریزی تسهیلات آموزشی در شهرهای جدید، با تاکید ویژه بر پویایی های فرایند توسعه در شهر جدید کرالی.

Educational Facilities planning in New Towns, with special reference to the dynamics of the development process in Crawley New Town.

1980

4

دگرگونی های سیاستگذاری شهرهای جدید.

The New Town policy changes.

1981

5

مروری بر ساختار مسکونی شهرهای جدید بریتانیا.

Reviewing the housing structure of British New Towns.

1982

6

رتبه بندی شهرهای جدید بریتانیا، یک روش:

به کارگیری تحلیل خوشه ای .

Ranking the British New Towns, a methodology: application of cluster analysis.

1982

3- فهرست کارمقاله (working papers ) و یا مقاله سمینار پژوهشی (research seminar paper ) داخلی دوران اشتغال

ردیف

عنوان به فارسی

عنوان به انگلیسی

دانشگاه/ موسسه آموزشی / موسسه پژوهشی

سال

1

بررسی حرکت معلول در محیط شهری

To study the movement of the disabled people in urban environments.

مرکز تحقیقات مهندسی و پزشکی جانبازان و معلولین (وابسته به وزارت علوم و اموزش عالی و بنیاد جانبازان و مستضعفان)

1369

2

مقدمه ای بر رابطه بین معلول و محیط شهری (چاپ شده در پیک معلولین و جانبازان، شماره 12، سال اول، 1369).

An introduction to the relation between the disabled and the urban environment.

مرکز تحقیقات مهندسی و پزشکی جانبازان و معلولین (وابسته به وزارت علوم و اموزش عالی و بنیاد جانبازان و مستضعفان)

1369

3

بررسی خصوصیات جسمانی، اجتماعی و اقتصادی معلولین جانباز

To study the physical, social and economic specificities of the war damaged disabled people.

مرکز تحقیقات مهندسی و پزشکی جانبازان و معلولین (وابسته به وزارت علوم و اموزش عالی و بنیاد جانبازان و مستضعفان)

1371

4

طبقه بندی موارد معلولیت با کاربرد در مطالعات مربوط به مناسب سازی محیط شهری.

Classifying disablement with application in the urban environment suitability analysis.

مرکز تحقیقات مهندسی و پزشکی جانبازان و معلولین (وابسته به وزارت علوم و اموزش عالی و بنیاد جانبازان و مستضعفان)

1371[1] Working papers

[2] Research seminar papers