دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

 

زمينه های تخصصي

ردیف

زمينه های تخصصي

به فارسی

به انگلیسی

1

برنامه‌ریزی شهري و منطقه ای

Urban & regional planning

2

نظریه های برنامه‌ریزی (شهري و منطقه ای)

Urban planning theories

3

روش ها و فنون برنامه‌ریزی شهري

Urban planning techniques

4

مرحلۀ تجویز در برنامه های شهری

Prescription stage of urban plans

5

برنامه‌ریزی شهرهاي جدید

New Towns' planning

6

برنامه‌ریزی فضاهای عمومی شهري

Planning of urban public spaces

7

برنامه‌ریزی تسهیلات آموزشی

Educational facilities planning

8

تجدیدحیات شهری و بازنوسازی شهری

Urban regeneration & Urban renewal

9

برنامه‌ریزی مسکونی

Residential planning

 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه (مرتبط با ایران، تهران، کشورهای کمتر توسعه یافته و مطالعات قیاسی بین کشورها و شهرهای کمتر و بیشتر توسعه یافته):

ردیف

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

به فارسی

به انگلیسی

1

نظریة برنامه‌ریزی شهری

Urban planning theory

2

برنامه‌ریزی فضایی شهری

Urban spatial planning

3

برنامه‌ریزی شهرهای جدید

New Towns' planning

4

میراث (فرهنگی)، نگهداشت و برنامه‌ریزی شهری

Heritage, conservation and urban planning

5

محیط طبیعی، نگهداشت محیط طبیعی و برنامه‌ریزی شهري

Natural environment, Conservation of natural environment and urban planning

6

مطالعات و برنامه‌ریزی گذران اوقات فراغت شهری

Urban recreation studies and planning

7

روش ها و فنون برنامه‌ریزی شهری

Urban planning techniques and methods

8

مسکن:

  • مطالعات مسکن
  • برنامه‌ریزی فضایی مسکونی

Housing:

  • Housing / studies
  • Residential Spatial planning

9

بازنوسازی و تجدیدحیات شهری

Urban renewal and urban regeneration

10

مطالعات و برنامه‌ریزی فضاهای عمومی شهری

Public open spaces studies and planning

11

مطالعات و برنامه‌ریزی کلان شهرها

Metropolitan studies and planning

12

مطالعات کیفیت زندگی و برنامه‌ریزی شهری

Quality of life studies and urban planning

13

نظریه های برنامه‌ریزی شهری

Urban planning theories

14

محیط های پیرا-شهری و برخوردگاه پیرا-شهری

Peri-Urban Environments (PUE) & Peri-Urban Interface (PUI)

15

ایمنی و امنیت و برنامه‌ریزی شهری

Urban safety and security & urban planning

16

تاریخ شهر، تاریخ برنامه‌ریزی شهری و فرایندهای تاریخی تغییرات شهری

Urban history, urban planning history and historical processes of urban change

17

برنامه‌ریزی، مدیریت شهری و حکمرانی شهری

Urban planning, management and urban governance

18

تصمیم گیری و برنامه‌ریزی شهری

Decision-making and urban planning

19

مشکل-یابی و مشکل-گشایی شهری

Urban problem definition and resolution

20

مدیریت بحران و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

Risk management, urban planning and urban management

21

نابرابری های فضایی در شهر

urban inequalities

22

فقر شهری و برنامه‌ریزی شهری

Urban poverty and urban planning

22

مرحلۀ تجویز و برنامه‌ریزی شهری

Prescription stage and urban planning

23

برنامه‌ریزی توسعۀ اجتماع و پایداری

Community development planning and sustainability

24

برنامه‌ریزی شهری و زلزله

Urban planning and earthquake

25

برنامه‌ریزی شهری و الودگی

Urban planning and pollution