دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

سوابق تدریس برحسب عنوان درس، سال و دورۀ تحصیلی:
 

ردیف

نام درس

دوره

سال های ارائه شده

1

کارگاه طراحی شهری (1)

کارشناسی معماری

1363-1362

2

مبانی برنامه ريزى شهری

بازگشایی دوره کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

1364-1363

3

مبانی برنامه ريزى شهري (1)

کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری

1364-1363

4

مبانی برنامه ريزى شهري (1)

کارشناسی ارشد پیوسته معماری

1371-1363

5

مبانی برنامه ريزى شهري (2)

کارشناسی ارشد پیوسته معماری

1371-1364

6

کارگاه طراحی شهری (1)

کارشناسی ارشد پیوسته معماری

1371-1363

7

کارگاه طراحی شهری (2)

کارشناسی ارشد پیوسته معماری

1371-1364

8

نظریه های برنامه ریزی منطقه ای

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

1370-1372

9

روش ها و فنون برنامه ریزی منطقه ای

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

1370-1372

10

کارگاه برنامه ریزی منطقه ای

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

1372-1373

11

مبانی بهسازی و نوسازی (تجدید حیات) شهری

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

1381-1383

12

نظریه های برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

از سال 1370 به بعد

13

روش ها و فنون برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

از سال 1370 به بعد

14

کارگاه برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد برنامه ريزى شهري و منطقه اى

از سال 1370 به بعد

15

نظریه های برنامه ریزی شهری

دکترای برنامه ريزى شهري و منطقه اى

از سال 1388

16

روش ها و فنون برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکترای برنامه ريزى شهري و منطقه اى

از سال 1389

17

روش های پژوهش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکترای برنامه ريزى شهري و منطقه اى

از سال 1389

18 درس ویژۀ رساله نهایی دکترای برنامه ريزى شهري و منطقه اى از سال 1389/1390