دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

    سوابق کاری:

ردیف

سمت و نوع كار

از تاريخ

تا تاريخ

نام مؤسسه

شرح فعالیت

شهر و كشور

1

كارشناس ارشد معمارى

1355

1356

دفتر فنی استاندارى استان مركز

تهیه طرح های معماری و نظارت بر اجرا

تهران، ايران

2

كارشناس ارشد برنامه ريزى

1362

1363

دفتر فنی جهاد دانشگاهى، دانشگاه شهيد بهشتى

پژوهشگر در برنامه ریزی

تهران، ايران

3

مدير گروه خدمات شهرى

1369

1371

مركز عالى پژوهش هاى مهندسى و پزشكي جانبازان و معلولين

مدیریت گروه خدمات شهرى، مشاور عالی برنامه ریزی و پژوهشگر ارشد

تهران، ايران

4

مشاور عالی برنامه ريزى

1376

1376

شرکت مهندسان مشاور معمارى و شهرسازي نقش جهان- پارس

مشاور عالی برنامه ریزی و پژوهشگر ارشد

تهران، ايران

5

سرپرست گرايش برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

1377

1378

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتى

امور اجرایی و سرپرستی گرايش برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

تهران، ايران

6

معاون گروه شهرسازي و سرپرست گرايش برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

1381

1383

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتى

امور اجرایی گروه شهرسازي و سرپرستی گرايش برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

تهران، ايران

7

معاون گروه شهرسازي و سرپرست دوره برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

1387

&


1390
 

1388

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتى

امور اجرایی گروه شهرسازي و سرپرستی گرايش برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

تهران، ايران

8

سرپرست مشترک دوره دکترای برنامه ريزى شهرى و منطقه اى،

1387

1391

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتى

مدیریت مشترک دوره دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

 

 

تهران، ايران

9

مسوول برگزاری آزمون سال 1388 دکترای برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

1388

1388

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتى

ناظر از سوی گروه و دانشکده در برگزاری آزمون سال 1388 دکترای برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

تهران، ايران

10

مسوول برگزاری آزمون سال 1389 دکترای برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

1388

1388

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتى

ناظر از سوی گروه و دانشکده در برگزاری آزمون سال 1388 دکترای برنامه ريزى شهرى و منطقه اى

تهران، ايران

11

عضو هيئت علمي دانشگاه

1363

ادامه دارد

گروه شهرسازی، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتى

تدریس در دورۀ برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، گروه شهرسازي

تهران، ايران