دانشگاه بهشتی | دانشکده معماری و شهرسازی | ارتباط با ما | ورود  
Alumi
  صفحه اول اطلاعات شخصی اطلاعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای اطلاعات دروس و پایان نامه های جاری مجله مجازی آیین نامه های آموزشی دانشجویان

 آیین نامه های این استاد
------------------------------------ 
1-دوره
دکترا
------------------------------------------------------------------------------------------
1-1 آیین نامه های این استاد

PhD-Rules-Vol-1-Rules for Writing Term Papers.pdf
PhD-Rules-Vol-1-Attachments.docx

PhD-Rules-Vol-2-Rules for accepting students & Research Proposal-.pdf
PhD-Rules-Vol-2-Attachments.docx

PhD-Rules-Vol-3-Attachments.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------
1-2 برنامۀ درس های این استاد

الف-درس روش ها و فنون برنامه ریزی
PhD-Urban Planning Techniques-Term Programme-D2.pdf

-------------------------------------------------------------------
ب-درس روش های پژوهش در برنامه ریزی
PhD-Research Methods in Urban Planning-Term Programme-D2.pdf

----------------------------------------------------------------------------
پ-درس نظریه های برنامه ریزی شهری

رجوع به قسمت مربوطه در این وبسایت
---------------------------------------------------------------------------
ت-درس ویژه رساله دکترا

-----------------------------------------------------------------
 
ث-درس ویژه


--------------------------------------------------------------------


2- دوره کارشناسی ارشد


-------------------------------------------------------------------------------------------


2-1 آیین نامه های این استادMURP-Rules-Aims & Conditions of Accepting Dissertation Supervision.pdf


MURP-Rules-Vol-1-Rules for preparing Dissertation proposal.pdf
MURP-Rules-Vol-1-Attachments.docx


MURP-Rules-Vol-2-Rules for Writing Dissertation.pdf
MURP-Rules-Vol-2-Attachments.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2-2 برنامه درس های این استادر
جوع به قسمتهای  مربوطه در این وبسایت


----------------------------------------------------------------------  3- مطالب متفرقۀ مرتبط با آیین نامه ها

    Definition of Plagiarism.pdf

----------------------------------------------------------------

4- فرم های بلند و کوتاه پیشنهاد پایان نامه

MUP-Proposal form-long-1391.doc

MUP-Proposal form-short-1391.DOC